Samhandelsbetingelser

The No Crisis Company ApS (No Crisis) handler som udgangspunkt udelukkende med virksomheder, offentlige virksomheder, institutioner og organisationer. Alle produkter og services og al kommunikation er med udgangspunkt i dette.

No Crisis’ hjemsted og primære marked er Danmark. Det indebærer bl.a. at priser er angivet i danske kroner uden moms, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt, og dansk moms tillægges derfor fakturaen efter gældende regler. Levering kan også ske til andre lande efter nærmere aftale.

I det løbende samarbejde med kunden tilstræber No Crisis en smidig og imødekommende stil, hvor uklarheder og uoverensstemmelser løses gennem dialog. Hvis en kunde har særlige krav eller ønsker til samarbejdet, bør kunden tage initiativ til at præcisere og aftale disse inden en aftale om samarbejde indgås. No Crisis vil gøre det samme.

Når intet andet er aftalt, gælder følgende, der kan erstattes i sin helhed eller punkt for punkt af en særskilt aftale for en opgave eller et kundeforhold:

 1. Ved levering af ydelser og produkter over internettet eller pr. telefon tillægges normalt ingen leveringsomkostninger. Ved levering med post eller fragtmand tillægges omkostninger svarende til de faktiske omkostninger.
 2. Alle tidsforbrug kan oprundes til nærmeste kvarter, således at der kun faktureres i hele kvarter.
 3. For konsulentydelser beregnes en standard-timepris på 1.000 kr med mindste afregning på 15 minutter.
 4. Der ydes en standard-volumenrabat som følger:
  1. En ordre på mere end 40 timers konsulentbistand til levering i løbet af maksimalt 30 fortløbende dage medfører 10% rabat på standard-timeprisen.
  2. En ordre på mere end 150 timers konsulentbistand til levering i løbet af maksimalt tre fortløbende måneder medfører i stedet 20% rabat på standard-timeprisen.
  3. Standard-volumenrabatten bortfalder, når der aftales en anden timepris end standard-timeprisen.
 5. Ved arbejde, der udføres på kundens adresse eller anden adresse aftalt med kunden, gælder følgende:
  1. Der beregnes køretid til halv timetakst plus kilometerpenge efter statens takster fra og til nærmeste No Crisis-adresse. Køretiden og antal kilometer er defineret som tiden for og længden af den hurtigste vej i følge en almindeligt tilgængelig ruteplanlægningsservice, med mindre særlige forhold (vejarbejde el.lign.) gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at køre en anden vej – i det tilfælde tages udgangspunkt i den hurtigste hensigtsmæssige vej.
  2. Mindste afregning er 2 timer plus køretid og kilometerpenge.
 6. No Crisis er dækket af en rådgiveransvarsforsikring. Enhver erstatning er begrænset til den dækning, rådgiveransvarsforsikringen i givet fald giver.
 7. Salg af konsulentydelser, softwarelicenser, certifikater og services er ikke omfattet af fortrydelsesret eller returret. Hvis en aftale om en sådan ydelse ønskes annulleret, kan No Crisis undersøge, om det er muligt, og i givet fald vælge at acceptere annulleringen.
 8. No Crisis er ikke forpligtet til at tage imod ordrer og kan selv afgøre, om man ønsker at indgå i et kundeforhold.
  1. Hvis No Crisis har afgivet tilbud med en tidsfrist, er No Crisis dog forpligtet til at tage imod en ordre baseret på tilbuddet, hvis denne afgives indenfor tidsfristen.
  2. Et tilbud uden tidsfrist skal ses som en prisindikation og kan ikke gøres til genstand for kravstillelse.
  3. Hvis omstændighederne vanskeliggør eller forhindrer en leverance i at finde sted, kan No Crisis annullere en allerede indgået ordre samt et tilbud, der stadig er indenfor tidsfristen. Sådanne omstændigheder er alene efter No Crisis’ vurdering og kan f.eks. omfatte force majeure, ændringer i leverandør-aftaler eller -priser, samfundsmæssige forhold så som handelsembargo eller import- og exportforbud.
  4. Der gives ikke erstatning i forbindelse med annullerede order og tilbud. Hvis forudbetaling har fundet sted, refunderes et beløb svarende til den ikke leverede del af ordren.
 9. Konsulentydelser leveres efter bedste evne, og kunden er ikke berettiget til erstatning for forhold som mangelfuld viden eller for stort tidsforbrug på opgaveløsningen. I sådanne situationer opfordres kunden til at indlede en dialog med henblik på at aftale det videre forløb.
 10. No Crisis er ikke ansvarlig for indhold eller kvalitet af software og services, der udvikles eller leveres af tredjepart, med mindre No Crisis sælger softwaren/servicen som sin egen og på eget initiativ har involveret tredjeparten.
 11. No Crisis yder et rimeligt niveau af first-line support på software og services, der er solgt eller formidlet af No Crisis. Supporten ydes efter bedste evne og kunden kan ikke stille særlige krav til supporterens viden eller tidsforbrug.
  1. Hvis tredjepart tilbyder support på disse ydelser, kan No Crisis henvise kunden til at benytte denne mulighed i stedet for selv at give support.
  2. Et rimeligt niveau kan defineres som en indsats, der står i passende forhold til softwarens eller servicens pris og No Crisis’ forventede indtjening på den.
 12. Software og services fra Microsoft (Office 365-produkter) og Citrix (Citris SaaS-produkter) sælges ikke direkte af No Crisis, men formidles til respektive firma, der foretager det endelige salg. Salget sker da på de vilkår, som firmaet kan tilbyde.
 13. Software og services fra Bitrix sælges i nogle tilfælde direkte af Bitrix til kunden, f.eks. gennem en funktion i softwaren eller fra Bitrix’ website. No Crisis har intet ansvar og ingen forpligtelser i forbindelse med sådanne handler.
 14. Software og services fra Bitrix, som sælges gennem No Crisis, skal forudbetales. No Crisis bestiller hos Bitrix, når betalingen er modtaget. Dette skyldes, at Bitrix selv kræver forudbetaling og ikke tilbyder returret.
 15. Software og services, der sælges i abonnement eller som har eller kan have tilknyttet en løbende aftale om f.eks. opdateringer og support, herunder certifikater, kan indebære, at No Crisis kontakter kunden med henblik på etablering, forlængelse eller fornyelse af sådanne abonnementer eller aftaler. Dette gælder også for formidlede produkter (software og services). Ved at købe eller forespørge på disse produkter giver kunden implicit tilladelse til at måtte kontaktes.
 16. Alle oplyste priser er vejledende og med forbehold for fejl, ændringer i leverandørpriser og valutakursudsving. Når No Crisis oplyser priser på produkter af enhver art, der sælges og faktureres til kunden af tredjepart, skal priserne alene ses som indikative, og den faktiske pris aftales mellem kunden og den fakturerende part.
 17. Der beregnes rykkergebyrer og morarenter efter gældende regler for betalinger, der ikke sker rettidigt.
 18. No Crisis kan tilbyde et udvalg af information, f.eks. i form af kurser, dokumentation, brochurer, blogs, cases, websider eller links til egne eller tredjeparters websites.
  1. Sådan generel information, der ikke er baseret på en specifik konsulentopgave, ikke er særskilt rådgivning eller ikke har udgangspunkt i kundens situation og data, uanset om den er givet gratis eller mod betaling, bør benyttes af kunden med omtanke, og der kan ikke gøres nogen form for ansvar gældende overfor No Crisis i den forbindelse.
  2. Der tages forbehold for fejl, mangler og unøjagtigheder i al sådan information.
 19. No Crisis betragter alle ikke-offentlige informationer om kunden, dennes data samt dennes kunder og deres data, som fortrolige oplysninger, der alene benyttes til den aftalte opgaveløsning i fornødent omfang.
 20. Ved aftale om delegeret administration, hvor No Crisis gives adgang til de af kundens faciliteter, f.eks. produkter, systemer og lokaler, som er omfattet af aftalen, gælder, hvis intet andet aftales, at henvendelser fra kunden med ønske om service i henhold til aftalen behandles som enhver anden henvendelse om ønsket konsulentbistand og dermed i overensstemmelse med vilkårene i nærværende forretningsbetingelser.
  1. No Crisis kan bruge adgangen til kundens faciliteter i forbindelse med leveringen af konsulentbistanden uden på forhånd at indgå specifik aftale eller informere om det.
  2. No Crisis er ikke forpligtet til at påtage sig den ønskede opgave.

I øvrigt gælder vilkårene i den relevante lovgivning og dens sædvanlige fortolkning i forhold til god forretningsskik. Tvister afgøres efter dansk ret.