Resultater

Det er typisk for konsulentvirksomheder at love “konkrete og målbare resultater”. Forståeligt nok – for den, der køber konsulentydelsen, skal typisk kunne retfærdiggøre omkostningen overfor sin ledelse eller sine medarbejdere – eller bare overfor sig selv.

Desuden vil man typisk gerne sikre, at der er et klart mål, som holdes i fokus hele tiden, og at konsulenterne således holdes ved ilden.

Desværre kan en alt for skarp resultatfokusering sommetider medføre, at man ofrer de langsigtede resultater til fordel for nogle kortsigtede. Det kan f.eks. indebære, at man etablerer et projekt, der skal implementere Lean – og projektet får så nogle snævre tidsmæssige rammer og krav om at forbedre produktiviteten med et reduceret antal medarbejdere. Det konkrete og målbare bliver dermed sat højere end det egentligt værdifulde, som ville være at skubbe en ny arbejdskultur i gang, der havde fokus på kontinuerlig forbedring – en sådan kultur kan hjælpe til at fastholde den øgede produktivitet, også efter at projektet er endt.

Resultater kan sommetider måles og vejes, andre gange ikke. De sidstnævnte kan dog være de mest værdifulde.

The No Crisis Company har som udgangspunkt at finde frem til, hvilken type resultat, der forventes – og hvordan det evt. kan og skal måles. Det er en god idé at gøre dette på forhånd, da det kan være med til at styre indsatsens udformning. Blot skal man huske at lære undervejs og gerne være parat til at justere på resultatforventningerne.

Resultater kan f.eks. være:

Værdibaserede

Konsulentindsatsen har til formål at hjælpe til ændrede holdninger, ændret forståelse eller større tilfredshed med arbejdspladsen, produktet eller servicen. Måling kan ske med tilfredshedsundersøgelser og andre spørgeskemaer – gerne både før og efter indsatsen, eller løbende.

Et eksempel kunne være, at en IT-afdelings services skal opfattes af brugerne som bedre end før. Afhængigt af målemetoden kan dette evt. kvantificeres, således at hvor brugerne af en bestemt service før vurderede servicen som fem på en skala op til 10, skal resultatet af indsatsen få dem til at vurdere den som minimum syv.

Produkter

Resultatet af et projekt er et produkt. Typisk vil et udviklingsprojekt resultere i et stykke software eller hardware. Men et produkt kan også fint være en procedure-beskrivelse, en service (med alle de elementer, der skal til for at levere denne), en manual eller meget andet. Som regel er det muligt på forhånd at lave en specifikation med visse centrale egenskaber, der skal være på plads for at produktet kan bruges.

Med de agile metoders indtog er det blevet almindeligt at lade detaljerne i specifikationen udvikles i en løbende dialog med produktets fremtidige brugere, og dermed kan resultatet blive svært at holde op imod en indledende forventning til produktet. Konsulenternes indsats vil da i højere grad være proces-orienteret, og målinger kan være vanskelige at definere, så de bliver til gavn for projektet: det er da vigtigt at have projektets og metodens natur in mente, når målinger defineres.

Hvis man forestiller sig at ville måle på antal gennemførte opgaver fra backloggen i et Scrum-projekt, kunne dette medføre en uhensigtsmæssig opsplitning af opgaver, introduktion af pseudo-opgaver, lukning af ikke-udførte opgaver og meget andet. Derfor er det normalt bedre at lade være med at bruge sådanne målinger til vurdering af konsulenters resultatopfyldelse.

Forandringer

Hvis formålet med indsatsen er at skabe eller igangsætte en forandring i organisationen, kan det være uhensigtsmæssigt at sætte klare mål op. Det er normalt svært at forudsige, hvor hurtigt en forandring kan gennemføres, og det er typisk, at organisationen lærer undervejs og skifter retning. En forandringsproces er en retning – en kurs, der stikkes ud, men som naturligvis må justeres undervejs efter forholdene.

Konsulenternes rolle i sådanne aktiviteter er typisk at være rådgivere, vejledere, igangsættere, mens det er organisationen selv, der udlever forandringen gennem det daglige arbejde og den daglige ledelse.

Det kan dog være nyttigt at måle effekten af forandringen, gerne i form af de KPI’er, man i forvejen måler på eller som passer til den type forandring, man ønsker. I f.eks. en Lean-transformation kan det være nyttigt at etablere nye KPI’er, der følger værdistrømmene og dermed evt. går på tværs af organisationsstrukturen.